องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนเข้าชมเว็บไซต์IP Address ของคุณคือ
23.20.129.73


           ตามระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นองค์กรในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดหนดกรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนา

ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒาและพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัด ทั้งนี้อาจมอบอำนาจการให้ความเห็นชอบให้กับคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอได้

            ดังนั้น ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาลงที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องกำหนดกรอบและนโยบายให้สอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและพัฒนาสามปีของจังหวัดและอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่จึงจัดทำแผนพัฒนาสามปีขึ้น

 

          เดิมตำบลแคนใหญ่ขึ้นอยู่กับตำบลหนองแก้ว ซึ่งมีนายสว่าง พนมเขต เป็นกำนัน และต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้มีการแยกตำบลใหม่

มาเป็นตำบลแคนใหญ่ โดยมีนายสว่าง พนมเขต เป็นกำนันจากเริ่มตำบลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (ปี 2530 - 2545) เหตุที่ได้ชื่อว่าเป็นตำบลแคนใหญ่

เนื่องจากมีป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ และมีต้นตะเคียนหรือภาษาอีสานเรียกว่า"ต้นแคน" เป็นจำนวนมากและมีขนาดใหญ่ จึงได้เป็นนามเรียกขาน

ว่าตำบลแคนใหญ่   ตำบลแคนใหญ่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน

     คำขวัญตำบลแคนใหญ่

ดินแดนทุ่งขมุม กุ้มข้าวมะลิสูงใหญ่
ผ้าไหมชั้นดี คนมีน้ำใจ
เกรียงไกรธูปหอม ออมชอมเยาวชน
มากล้นกลุ่มออมทรัพย์ คณานับผลิตภัณฑ์เงินล้าน
ที่กล่าวขานวงกลองยาว

     วิสัยทัศน์

               เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสุขภาพถ้วนหน้า พัฒนาแหล่งน้ำ

     พันธกิจ

               1. ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้

               2. ส่งเสริมการศึกษาในชุมชน

               3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาเพื่อสุขภาพ

               4. ส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ฝนแล้งในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

 

           

ตำบลแคนใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด 25.41 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,881 ไร่ แบ่งพื้นที่ทางการเกษตร 14,958 ไร่ พื้นที่อื่นๆ 923 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งในพื้นที่ ห่างจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 25 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้

 

        ทิศเหนือ       จด ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

        ทิศใต้           จด ตำบลน้ำใส ตำบลดงแดง อำเภอจตุรฯ จังหหวัดร้อยเอ็ด

 

                            จด ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

        ทิศตะวันออก จด ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

        ทิศตะวันตก   จด ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

           - เนื้อที่ทั้งหมด     จำนวน 15,881 ไร่ หรือ 25.41

            - เนื้อที่การเกษตร จำนวน 15,115 ไร่

           - เนื้อที่ที่อยู่อาศัย จำนวน 766 ไร่

            ตำบลแคนใหญ่มีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน

 

หมู่บ้านชื่อบ้านครัวเรือนประชากรในหมู่บ้าน
ชายหญิงรวม
1 แคน 168 302 305 607
2 แคน 190 331 343 674
3 หนองดง 64 100 144 244
4 หนองโทน 102 179 165 344
5 หนองเขวา 146 248 230 478
6 หนองพานแย 118 193 179 372
7 หนองบัวห้าว 77 144 136 280
8 เปลือยน้อย 138 215 200 415
9 เหล่า 82 161 154 315
10 หนองแคน 37 76 79 155
11 หนองม่วง 94 197 183 380
รวม 1,216 2,146 2,118 4,264

ที่มา : ข้อมูล: สำนักงานบริหารทะเบียนการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ณ เดือน มกราคม 2558

 

อาชีพ

 • อาชีพหลัก ทำนา
 • อาชีพเสริม ปลูกยาสูบเตอร์กิสต์ ปลูกแตงโม ปลูกผัก ทำธูปหอม ค้าขายและรับจ้าง
 • สาธารณูปโภค

 • ตำบลแคนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 1 แห่ง ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 4 แห่ง
 • การเดินทาง

 • การเดินทางเข้าสู่ตำบลมีความสะดวก มีรถโดยสารประจำทางตลอดวัน สามารถเดินทางตามถนนสายหลักเข้าสู่ตำบลซึ่งเป็นถนนลาดยางตลอด โดยเดินทางจากเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดไปทางทิศใต้ ตามถนนสายร้อยเอ็ด -สุวรรณภูมิ ประมาณ 21 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก้ว ก็เข้าสู่เขตตำบลแคนใหญ่ โดยจะถึงหมู่บ้านแรก คือบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลแคนใหญ่
 • ผลิตภัณฑ์

  1.ตะกร้า กระติบข้าว ข้องเป็นเครื่องใช้ที่ได้จากการจักสานไม้ไผ่ ใช้หวายในการมัด มีความละเอียด คงทน สวย
  2.ธูปหอมเป็นธูปหอมชั้นดี ติดไฟง่าย มีหลากหลายชนิด ทั้งขนาด รูปแบบและการหีบห่อ
  3.ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์4ผ้าไหมเป็นผ้าทอมือจากไหมแท้ มีความละเอียดประณีตสวยงาม ลวดลายสลับซับซ้อน งดงามตามแบบพื้นเมืองอีสาน

  สถานที่ที่น่าสนใจ

  1)โรงเรียนธรรมจารีนิวาส
  2)วัดธรรมจารีนิวาส
  3)ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่
  4)สวนป่าห้วยน้ำหนาว
   


  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่
  เลขที่ 49 หมู่ที่ 3 ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
  โทร. 043-652-515 e-mail keanyai@keanyai.go.th